Dit is de privacyverklaring van Bart van der Aa fotografie. In deze verklaring wordt informatie gegeven over hoe Bart van der Aa fotografie uw privacy waarborgt en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. Bart van der Aa fotografie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Bart van der Aa fotografie op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteert.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN OF LEVERANCIERS

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Bart van der Aa fotografie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Het versturen van afspraak herinnering via: email / whats app / messenger / factuur;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bart van der Aa fotografie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres, Postcode, Plaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Bart van der Aa fotografie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiĆ«le administratie (belastingdienst) voor maximaal 7 jaar.

 VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u geeft, kunnen aan derden verstrekt worden, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo wordt er gebruik gemaakt van derden voor:

 • Het verzorgen van de (financiĆ«le) administratie;
 • Declaratie van uw opdracht;

Bart van der Aa fotografie geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee zij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder worden de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dient er medewerking te worden verleent en is het ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan er persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Enkel en alleen worden persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Bart van der Aa fotografie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Bart van der Aa fotografie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Een aantal genomen maatregelen zijn;

 • o Alle personen die namens Bart van der Aa fotografie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • o Er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;


RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Bart van der Aa fotografie van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Voordat hier gehoor aangegeven wordt, kan er gevraagd worden naar legitimatie. Mogen uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan direct contact op met Bart van der Aa fotografie. Is er samen niet uit te komen dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Als u naar aanleiding van deze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met:
Bart van der Aa fotografie
Bart van der Aa
Heistraat 14
5491 BC Sint-Oedenrode
06-19122185
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.